Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hier vind je onze belangrijkste juridische documenten op een rij. Onderverdeeld in Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de Algemene voorwaarden spaarplan Bouwmaat. In deze voorwaarden staat wat je van ons kan verwachten (rechten en plichten) en wij van jou. Iedereen die een Bouwmaat-pas aanvraagt, is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Lees hieronder de algemene voorwaarden nog eens na.

De algemene voorwaarden per 01-01-2022: 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Allgemeine Verkaufs- und Lieferingsbedingungen

Terms and conditions of sale and delivery

Spaarplan algemene voorwaarden 01092019


 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig tot en met 31-12-2021:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE FRANCHISENEMERS VAN DE DOOR BOUWMAAT NEDERLAND B.V. GEEXPLOITEERDE FRANCHISEFORMULE

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met vestigingen onder de Bouwmaat franchiseformule. Door het sluiten van een overeenkomst met verkoper erkent koper met deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Download Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging

 1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
   
 2. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen van een order door koper en schriftelijke bevestiging (bevestiging per e-mail daaronder begrepen) door verkoper of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen, voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
   
 3. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
   
 4. Bij de verkoop van actieproducten is Bouwmaat gerechtigd om de verkoop van ongebruikelijke hoeveelheden te weigeren.
   
 5. Onder verkoper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: de vennootschap die de Bouwmaat vestiging exploiteert waar koper de overeenkomst sluit. Onder koper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: degene die zich ter zake van de inkoop van goederen jegens verkoper heeft verbonden, of met het oogmerk daarop met verkoper in onderhandeling is.
   

Artikel 2. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn alle prijzen exclusief B.T.W.
   
 2. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen.
   

Artikel 3. Levertijd

De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode.

Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden-leveranciers c.q. fabrieken.

Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.
 

Artikel 4. Levering en risico

 1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van verkoper.
   
 2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van koper.
   
 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.
   
 4. Bij levering franco werk behoeft verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl koper verplicht is de goederen daar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
   
 5. Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper.
   
 6. Bij afwezigheid van koper op de plaats van levering gedurende werktijd of, indien afgesproken, buiten werktijd worden de goederen gelost voor rekening van koper.
   

Artikel 5. Levering en afroep

In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.
 

Artikel 6. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan verkoper meldt. Manco's of schade dienen direct door koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.
   
 2. Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van volledige betaling.
   

Artikel 7. Hoedanigheid en keuring

 1. Indien en voor zover niets schriftelijk is overeengekomen omtrent de hoedanigheid van de goederen bij levering, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
   
 2. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
   
 3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
   
 4. Koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
   
 5. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de goederen -zoals kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan koper slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulke bezwaren meldt:

a.   ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen;
b.   ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen;
c.   in alle andere gevallen; voor de verlading, behoudens het in lid 6 bepaalde. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters, met name die van keramische producten, keukens en dergelijke zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters. 

 1. In de gevallen, bedoeld in lid 5 onder c, is de verkoper, indien koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
   
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijnen door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen acht dagen na constatering schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
   
 3. Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.
   

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van goederen, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.
   
 2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden.
   
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van verkoper en/of personen die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
   
 4. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van koper vinden hierin tevens hun begrenzing.
   

Artikel 9. Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht.
   
 2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur toegezonden.
   
 3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
   
 4. Koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.
   
 5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.
   

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
   
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
   

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
   
 2. Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
   

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat koper zijn tegenprestaties voor alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan, hieronder is mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen alsmede terzake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Onder deze schadevergoedingsverplichting wordt tevens begrepen rente, kosten alsmede de in voorkomend geval als een boetebeding gefixeerde schadevergoeding.
   
 2. Koper verplicht zich jegens verkoper om tot zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper van koper uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan verkoper naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen. Onverminderd het hiervoor gestelde, wordt tot meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper uit andere hoofde dan in het voorgaande lid werd genoemd van koper te vorderen heeft, hierbij bij voorbaat op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van verkoper gevestigd. Verkoper is bevoegd dit pandrecht in voorkomend geval te registreren.
   

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

 1. Betalingen door koper dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld in het geval van het afgeven van een machtiging tot automatische incasso), te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. Koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
   
 2. Het bedrag van de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%. Deze toeslag wordt door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
   
 3. Koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of inge- brekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke vertragingsrente in geval van handelsovereenkomsten. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom.
   
 4. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.
   
 5. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.
   
 6. Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten (ter beoordeling van de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 113,45 per zaak.
   

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet en schriftelijk heeft bevestigd dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht/Geschillen

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden als aanvulling en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
   
 2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de Rechtbank te Utrecht, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.
   

Artikel 16. Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop

 1. Verkoper biedt aan geregistreerde kopers de mogelijkheid bestellingen en aankopen te doen via de webshop welke kan worden benaderd via www.bouwmaat.nl.
   
 2. In afwijking van artikel 1.2 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden komen koopovereenkomsten in de webshop tot stand door de finale bevestiging door koper van de bestelling via de knop "[bestellen]" en de elektronisch verstuurde bevestiging van die bestelling namens verkoper.
   
 3. In aanvulling op en afwijking van artikel 1.4 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt bij een bestelling via de webshop onder verkoper verstaan:

a.   indien koper de goederen zelf ophaalt bij een Bouwmaat vestiging, de vennootschap die de Bouwmaat vestiging exploiteert.
b.   indien koper de goederen laat bezorgen op een door koper opgegeven adres binnen Nederland, de vennootschap die de Bouwmaat vestiging exploiteert waarbij de koper staat ingeschreven. Op schriftelijk verzoek van koper aan Bouwmaat Nederland B.V. te Bunschoten (Postbus 165, 3750 GD) kan de vestiging waarbij koper staat ingeschreven worden gewijzigd. Reeds geplaatste orders in de webshop vóór het moment van wijziging in het systeem van Bouwmaat Nederland B.V. worden niet met terugwerkende kracht aangepast. 

 1. In de webshop vermelde prijzen zijn exclusief individueel overeengekomen afspraken, welke door de betreffende verkoper separaat achteraf worden verrekend.
   
 2. Bij elektronische betaling gelden de regels van de payment service provider die de betaling afwikkelt.
   
 3. Verkoper streeft naar zorgvuldigheid bij het aanbieden van goederen en diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor verkoper.
   
 4. Bij bestellingen via de webshop met een verkoper in de zin van artikel 16.3 sub b worden de kosten van de bezorging in de webshop aangegeven en in de orderbevestiging vermeld. Artikel 4.2 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is niet toepasbaar.
   
 5. Iedere transactie in de webshop betreft een individuele koopovereenkomst tussen verkoper en koper welke niet kan worden verrekend, gecombineerd met of anderszins gekoppeld aan andere transacties. Verkoper kan naar eigen inzicht hiervan afwijken.
   
 6. Bij strijd tussen de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 1 tot en met 15 en de Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop heeft artikel 16 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 15.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAARPLAN BOUWMAAT

Artikel 1 - Definities

 1. Algemene Voorwaarden Spaarplan = de onderhavige algemene voorwaarden;

 2. Bouwmaat = Bouwmaat Nederland B.V., KvK-nr. 31038476, Nijverheidsweg 17
  3751 LP te Bunschoten, 033-2992800;

 3. Bouwmaatartikel = een artikel dat in een Bouwmaatvestiging of de webshop van Bouwmaat wordt aangeschaft;

 4. Bouwmaatpas = de kaart die Bouwmaat uitgeeft aan de Deelnemer, welke hij nodig heeft voor zijn deelname aan het Spaarplan;

 5. Cadeau = een artikel dat de Deelnemer heeft geselecteerd en besteld in de Cadeaushop tegen verzilvering van Spaarpunten;

 6. Cadeaushop = het platform waarop de Deelnemer een Cadeau kan selecteren en bestellen tegen verzilvering van het aantal daar vermelde Spaarpunten. Bouwmaat kan hiervoor gebruik maken van de diensten van een derde die het platform beheert en de Cadeaus levert;

 7. Deelnemer = een contactpersoon van een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, welke contactpersoon een geldige Bouwmaatpas heeft;

 8. Herroepingsrecht = de wettelijke mogelijkheid van de Deelnemer om het Cadeau dat hij heeft geselecteerd en besteld in de Cadeaushop na ontvangst te retourneren;

 9. Oude Spaarplan = het sparen van zegels bij Bouwmaat vóór 15 september 2019;

 10. Partijen = Bouwmaat en de Deelnemer tezamen;

 11. Spaarplan = het door Bouwmaat gevoerde spaarprogramma vanaf 16 september 2019;

 12. Spaarpunten = de punten die door de Deelnemer worden gespaard op basis van zijn aankoop/aankopen bij Bouwmaat gedurende de looptijd van het Spaarplan.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Spaarplan zijn van toepassing op de tussen Bouwmaat en de Deelnemer bestaande rechtsverhouding die ziet op het verkrijgen en het inwisselen van Spaarpunten gedurende het Spaarplan en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 

Artikel 3 - Spaarplan

 1. Iedere contactpersoon van een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en welke contactpersoon in het bezit is van een geldige Bouwmaatpas is Deelnemer aan het Spaarplan.

 2. Een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van een bedrijf kan beslissen dat het bedrijf niet meer wenst deel te nemen aan het Spaarplan. Deze beslissing geldt dan voor alle Deelnemers van dat bedrijf. Een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van een bedrijf kan tevens beslissen dat slechts met zijn Bouwmaatpas (indien aan meerdere contactpersonen van dit bedrijf Bouwmaatpassen zijn uitgegeven) Spaarpunten kunnen worden verzilverd. In beide gevallen dient een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van het betreffende bedrijf naar een Bouwmaatvestiging te gaan met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en zijn legitimatie. Deze persoon dient een formulier te ondertekenen. Het betreffende bedrijf stemt er met de ondertekening van dat formulier mee in dat Bouwmaat dit als bewijs bij Bouwmaat Nederland B.V. en in de bezochte vestiging mag documenteren.

 1. De Spaarpunten zijn persoonlijk. De Spaarpunten zijn niet overdraagbaar aan derden, zoals andere bedrijven. Bij een herstart van een nieuw bedrijf of een omzetting van het bedrijf naar een andere bedrijfsvorm kunnen evenmin de Spaarpunten overgezet worden naar dit nieuwe bedrijf of de nieuwe bedrijfsvorm. Indien het bedrijf wel tot overdracht overgaat, is hij samen met de verkrijger van de Spaarpunten hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en de proceskosten die Bouwmaat ten gevolge daarvan lijdt.

 2. Slechts indien een bedrijf heeft aangegeven dat alleen met de Bouwmaatpas van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon Spaarpunten kunnen worden verzilverd, kunnen de Spaarpunten van meerdere Deelnemers  worden opgeteld om tezamen deze Spaarpunten ten behoeve van Bouwmaatartikel(en) of Cadeau(s) in te wisselen. De Spaarpunten van meerdere bedrijven (samengestelde bedrijven) met één eigenaar worden niet bij elkaar opgeteld en kunnen niet tezamen worden besteed aan één Bouwmaatartikel of Cadeau.

 3. De Deelnemer dient de Spaarpunten te sparen en te gebruiken overeenkomstig de voorschriften die in deze Algemene Voorwaarden Spaarplan worden gegeven.

 

Artikel 4 - Deelname

 1. Medewerkers van Bouwmaat zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarplan.

 2. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om deelname van bedrijven aan het Spaarplan te weigeren, indien het betreffende bedrijf niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het Spaarplan, zoals genoemd onder 'Het Spaarplan';

 

Artikel 5 - Toekenning van Spaarpunten

 1. Per €1,- (zegge: één euro) die de Deelnemer in een Bouwmaatvestiging of de webshop van Bouwmaat besteedt, spaart de Deelnemer 1 (zegge: één) Spaarpunt. Bouwmaat kent geen Spaarpunten toe over de door deelnemer betaalde btw en verkregen korting. Spaarpunten worden berekend over hele euro's. Zo worden bij besteding van €76,60 aan de Deelnemer 76 Spaarpunten toegekend.

 2. Bij een vermoeden van frauduleus handelen worden geen Spaarpunten toegekend.

 3. Spaarpunten worden enkel toegekend indien de aankoop betaald is.

 4. Er worden geen Spaarpunten toegekend over bestede euro's ten aanzien van: borg, pallets, emballage, administratie, eigen gebruik en loyaliteit. 

 5. Bouwmaat kan aan de Deelnemer extra Spaarpunten toekennen in geval van door haar aangewezen specifieke acties. Voor deze acties gelden specifieke actievoorwaarden die Bouwmaat per actie zal vaststellen en mededelen.

 6. Spaarpunten worden automatisch bijgeschreven op het spaarsaldo van de Deelnemer.

 7. In het geval dat de Deelnemer een aankoop retourneert waarover hij eerder Spaarpunten heeft ontvangen, heeft Bouwmaat het recht die ontvangen Spaarpunten terug te boeken van de Bouwmaatpas van de Deelnemer.

 8. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om te allen tijde bewijsstukken voor de gespaarde Spaarpunten op te eisen bij de Deelnemer.

 9. Bouwmaat is gerechtigd de Bouwmaatpas van de Deelnemer te debiteren indien hij ten onrechte Spaarpunten heeft verkregen.

 

Artikel 6 - Spaarpunten verzilveren

 1. De Deelnemer kan enkel zelf, onder vermelding van zijn Bouwmaatpasnummer de Spaarpunten verzilveren voor korting op een Bouwmaatartikel of voor een Cadeau.

 2. De Deelnemer dient een Bouwmaataccount aan te maken op www.bouwmaat.nl/inloggen-of-registreren om Spaarpunten te kunnen verzilveren in de webshop en cadeaushop. Voor aankopen in de vestiging is geen Bouwmaataccount nodig om te kunnen verzilveren.

 3. Indien blijkt dat er bij de aankoop dan wel de bestelling te weinig Spaarpunten zijn afgeboekt van de Bouwmaatpas van de Deelnemer, is Bouwmaat bevoegd deze extra Spaarpunten alsnog af te boeken.

 4. Bij het verzilveren van de Spaarpunten worden automatisch de Spaarpunten met de eerstvolgende vervaldatum als eerste afgeboekt.

 5. De Spaarpunten zijn in geen geval in te wisselen tegen geld, evenmin kunnen de Spaarpunten gebruikt worden om vorderingen van Bouwmaat op de Deelnemer anders dan uit aankoop van een Bouwmaatartikel, te voldoen.

 6. De Deelnemer kan Bouwmaat niet tot het leveren van een geselecteerd Cadeau uit de Cadeaushop houden, indien dit Cadeau niet meer leverbaar blijkt te zijn.

 7. De Deelnemer hoeft bij verzilvering van zijn Spaarpunten niet alle, op dat moment door hem gespaarde Spaarpunten te gebruiken.

 8. Indien een Deelnemer langere tijd een negatief puntensaldo heeft, dan kan door Bouwmaat besloten worden om een factuur te sturen voor deze punten of worden deze van het saldo van een collega van het bedrijf afgetrokken.

 

Artikel 7 - Verval Spaarpunten

 1. De Spaarpunten vervallen op de dag volgend op de dag dat deze 36 (zegge: zesendertig) kalendermaanden op de Bouwmaatpas staan bijgeschreven.

 2. Bouwmaat stelt als voorwaarde voor het Spaarplan dat de Deelnemer ieder jaar iets bij Bouwmaat afneemt. Wanneer blijkt dat de Deelnemer 365 (zegge: driehonderdvijfenzestig) kalenderdagen niets bij Bouwmaat heeft afgenomen, vervallen alle Spaarpunten die op deze dag op de Bouwmaatpas staan.

 3. In het geval een Bouwmaatpas wordt geblokkeerd, dan gaan de Spaarpunten (op deze pas) automatisch over naar (de Bouwmaatpas van) de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van het betreffende bedrijf.

 4. In het geval de Bouwmaatpas van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon wordt geblokkeerd, kan niemand binnen het betreffende bedrijf meer Spaarpunten sparen en/of verzilveren.
   

Artikel 8 - Spaarpunten verzilveren als korting op Bouwmaatartikelen

 1. De Deelnemer dient minimaal 3.000 (zegge: drieduizend) Spaarpunten te hebben gespaard alvorens hij deze kan verzilveren. 3.000 (zegge: drieduizend) Spaarpunten betekent €30,- (zegge: dertig euro) shoptegoed in een Bouwmaatvestiging of in de webshop van Bouwmaat, 4.000 (zegge: vierduizend) Spaarpunten betekent €40,- (zegge: veertig euro) shoptegoed in een Bouwmaatvestiging of in de webshop van Bouwmaat etc.

 2. Indien de Deelnemer een Bouwmaatartikel met Spaarpunten koopt, dan worden de Spaarpunten als korting van het aankoopbedrag afgetrokken.

 3. De Deelnemer ontvangt Spaarpunten over het aankoopbedrag exclusief BTW. Het inwisselen van de Spaarpunten voor een Bouwmaatartikel kan ook over de BTW.

 4. In het geval de Deelnemer het (gedeeltelijk) met Spaarpunten aangekochte Bouwmaatartikel retourneert, ontvangt de Deelnemer de Spaarpunten direct retour, evenals het betaalde restbedrag.

 

Artikel 9 - Spaarpunten verzilveren voor een Cadeau

 1. De Deelnemer kan Cadeaus bestellen door op de website van Bouwmaat in te loggen op 'mijn Bouwmaat' en van hieruit door te linken naar de Cadeaushop.

 2. Na het selecteren en bestellen van een Cadeau worden de benodigde Spaarpunten automatisch van het spaarsaldo van de Deelnemer afgeschreven.

 1. Het Spaarpuntensaldo van de Deelnemer dient toereikend te zijn voor het geselecteerde Cadeau. Bijbetaling bij een Cadeau, indien de Deelnemer te weinig Spaarpunten heeft voor het geselecteerde Cadeau, is niet mogelijk. Het minimale aantal benodigde Spaarpunten bedraagt 3.000. Twee of meer Cadeaus bestellen die samen meer dan 3.000 Spaarpunten kosten is ook mogelijk.

 2. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het aanbod in de Cadeaushop op ieder moment te wijzigen, evenals het recht om het vereiste aantal in te wisselen Spaarpunten voor een Cadeau te wijzigen.

 3. De Deelnemer kan uitsluitend een Cadeau kiezen uit het assortiment dat op het moment van de bestelling in de Cadeaushop staat. Artikelen die uit het cadeauassortiment zijn gehaald, kunnen niet meer besteld worden.

 4. De Deelnemer heeft geen mogelijkheid tot aanpassing of annulering van de bestelling nadat deze is geplaatst.

 

Artikel 10 - Levering van het Cadeau

 1. De bestelling wordt binnen drie werkdagen gratis geleverd op het adres, zoals dat door de Deelnemer is ingegeven bij de besteling. Bestellingen worden enkel geleverd op adressen in Nederland.

 2. De aangegeven leveringstermijn is indicatief. De Deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

 3. In het geval de Deelnemer tegelijkertijd verschillende Cadeaus bestelt, is het mogelijk dat deze afzonderlijk worden geleverd.

 4. Indien het Cadeau niet binnen de gestelde leveringstermijn kan worden geleverd, ontvangt de Deelnemer hierover na een week bericht via een brief of e-mail. De Deelnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling te wijzigen of te annuleren. Bij annulering worden de door de Deelnemer verzilverde Spaarpunten teruggeboekt naar het spaarsaldo van de Deelnemer.

 5. Na het plaatsen van een bestelling is het niet mogelijk het ingegeven adres te wijzigen.

 6. Indien het Cadeau bij aflevering aan de Deelnemer beschadigd blijkt te zijn, kan de Deelnemer het beschadigde Cadeau op kosten van Bouwmaat retourneren. De Deelnemer zal vervolgens een nieuw Cadeau ontvangen. De Deelnemer dient zich hierbij te houden aan hetgeen is opgemerkt in artikel 'Controle bestelling door de Deelnemer'.

 7. Indien bij aflevering aan de Deelnemer blijkt dat een ander Cadeau is geleverd dan is besteld, kan de Deelnemer het onjuist geleverde Cadeau op kosten van Bouwmaat retourneren. De Deelnemer zal vervolgens een juist Cadeau ontvangen. De Deelnemer dient zich hierbij te houden aan hetgeen is opgemerkt in artikel 'Controle bestelling door de Deelnemer'.

 

Artikel 11 - Herroepingsrecht

 1. De Deelnemer die zijn Spaarpunten (gedeeltelijk) heeft verzilverd voor een Cadeau uit de Cadeaushop heeft ten aanzien daarvan een herroepingsrecht. De Deelnemer kan uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau een beroep op het herroepingsrecht doen.

 2. In twee gevallen heeft de Deelnemer aan deze termijn voldaan:

 1. De Deelnemer mag uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau, op eigen kosten retourneren. Bij de retourzending dient een pakbon en een verklaring voor de gebruikmaking van het herroepingsrecht, gevoegd te worden. Deze verklaring (het 'herroepingsformulier') is te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl en vermeld het adres waar het Cadeau naar toe kan worden gestuurd.

 2. De Deelnemer mag uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau, het herroepingsformulier via een e-mail sturen aan het op het herroepingsformulier aangegeven e-mailadres. Nadat de Deelnemer een ontvangstbevestiging van de herroeping heeft verkregen, dient hij het Cadeau, vergezeld van de pakbon, zo snel mogelijk op eigen kosten retour te zenden naar het op het herroepingsformulier vermelde adres.

  1. De Deelnemer retourneert het Cadeau met alle geleverde toebehoren, zover mogelijk in originele staat en verpakking en conform de instructies van Bouwmaat.

  2. Bij herroeping van een Cadeau, worden de Spaarpunten die ten behoeve van het geretourneerde Cadeau zijn verzilverd, automatisch toegevoegd aan het spaarsaldo van de Deelnemer. Deze terugboeking vindt plaats nadat het geretourneerde Cadeau daadwerkelijk is ontvangen. Eventuele door de Deelnemer betaalde reserveringskosten, belastingen, toeslagen en/of heffingen blijven voor rekening van de Deelnemer.

  3. De Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Bouwmaat lijdt ten gevolge van de waardevermindering die is opgetreden bij het geretourneerde Cadeau door het gebruik van het Cadeau dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de (juiste) werking van het Cadeau vast te stellen.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.

 

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bouwmaat sluit de volgende Cadeaus uit van het herroepingsrecht:

 1. Entreekaarten, (e-)giftcards en (e-)vouchers;

 2. Cadeaus met een beperkte houdbaarheidsdatum;

  1. In sommige gevallen kan de Deelnemer Cadeaus enkel retourneren als de verzegeling van de verpakking niet is verbroken. Wanneer hiervan sprake is, zal duidelijk in de omschrijving van het artikel zijn vermeld.

 

Artikel 13 - Controle bestelling door de Deelnemer

 1. De Deelnemer dient bij in ontvangstneming van de door hem geselecteerde Cadeaus, deze te controleren op gebreken, juiste aantallen en soort. In het geval de Deelnemer na in ontvangstneming enig defect of enige schade constateert, dient hij binnen 14 (zegge: veertien) dagen na in ontvangstneming Bouwmaat hierover schriftelijk te informeren. De Deelnemer dient binnen deze termijn eveneens het Cadeau waarin het gebrek of waaraan de schade optreedt in de originele verpakking en in oorspronkelijke staat te retourneren door middel van het contactformulier te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl onder vermelding van het klantnummer en met toezending van een kopie van de pakbon.

 2. Wanneer de Deelnemer niet overgaat tot het hiervoor genoemde wordt hij geacht de door hem geselecteerde Cadeaus in goede staat, aantallen en soort te hebben aanvaard.

 3. De Deelnemer kan Bouwmaat niet aanspreken voor gebreken of schade die voor de Deelnemer bij in ontvangstneming van het Cadeau kenbaar was of had moeten zijn, maar de Deelnemer niet is overgegaan tot het hiervoor genoemde.

 

Artikel 14- Garantie op het Cadeau

 1. Op de Cadeaus uit de Cadeaushop heeft de Deelnemer het wettelijke garantierecht (conformiteit). Daarnaast kan de Deelnemer op sommige Cadeaus fabrieksgarantie hebben. Deze garantietermijn verschilt per merk/leverancier.

 2. De verzenddatum van het initiële Cadeau geldt als ingangsdatum van de garantieperiode.

 3. De Deelnemer dient schriftelijk een beroep op zijn garantierecht te doen door middel van het contactformulier te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl onder vermelding van het klantnummer en met toezending van een kopie van de pakbon.

 4. De Deelnemer is verplicht het Cadeau ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan, te retourneren op het op het contactformulier vermelde adres De kosten voor het retourneren komen voor rekening van Bouwmaat.

 5. De Deelnemer kan zich enkel beroepen op een garantierecht, indien hij geen wijzigingen aan of in het Cadeau heeft verricht zonder toestemming van Bouwmaat.

 6. De Deelnemer kan zich enkel beroepen op een garantierecht, indien hij ten aanzien van het Cadeau niet onachtzaam of opzettelijk onjuist heeft gehandeld, dan wel nalatig is geweest in het onderhoud.

 7. Bouwmaat bepaalt in overleg met de oorspronkelijke leverancier of het Cadeau gerepareerd of vervangen wordt. Indien beide niet mogelijk is, worden de ten behoeve van dit Cadeau verzilverde Spaarpunten automatisch aan het spaarsaldo van de Deelnemer toegevoegd.

 

Artikel 15 - Ten onrechte niet ontvangen Spaarpunten

In het geval dat Bouwmaat de Deelnemer ten onrechte de mogelijkheid tot het sparen van Spaarpunten heeft onthouden, heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid de verstrekking van de ten onrechte ontzegde Spaarpunten. In het geval dat een bovenvermelde onthouding zich voordoet, blijft de aansprakelijkheid van Bouwmaat beperkt tot de uitbetaling van de waarde van de ten onrechte ontzegde Spaarpunten in Spaarpunten. Hiervoor kan de Deelnemer zich wenden tot de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaat vestiging.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Indien de Deelnemer schade lijdt, is Bouwmaat daarvoor niet aansprakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld (let wel: deze opsomming is niet limitatief) voor schade als gevolg van:

 1. Onjuistheden of vertragingen bij de berekening, de toekenning en de verzilvering van de Spaarpunten. De Deelnemer dient zelf te controleren of de Spaarpunten juist worden toegevoegd aan en worden afgeboekt van zijn het spaarsaldo. Hierbij dient de Deelnemer rekening te houden met de mogelijkheid dat er enige tijd tussen een aankoop met toekenning van Spaarpunten, dan wel een verzilvering van Spaarpunten en de verwerking daarvan ten aanzien van het spaarsaldo van de Deelnemer kan zitten.

 2. (Druk)fouten in prijzen, kosten, Spaarpunten of productinformatie.

 3. Afwijkingen van ondergeschikte aard aan de door de Deelnemer geselecteerde en ontvangen Cadeaus.

 4. Het blokkeren van een Bouwmaatpas.

 5. Het beëindigen van de deelname van de Deelnemer aan het Spaarplan.

  1. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bouwmaat of diens leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 17 - Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bouwmaat kan Bouwmaat niet worden toegerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert. De Deelnemer kan Bouwmaat in dat geval niet tot nakoming aanspreken, noch is Bouwmaat aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer ten gevolge van de overmacht lijdt.

 2. Onder overmacht wordt in aanvulling op hetgeen de wet daarover bepaalt in ieder geval verstaan: georganiseerde en ongeorganiseerde stakingen (bij Bouwmaat alsmede haar (toe)leveranciers), brand, extreme weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, gewijzigde overheidsmaatregelen, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere partners of het ontbreken van een vergunning of een storing/defect in de webshop of Cadeaushop.

 

Artikel 18 - Wijzigingen

 1. Bouwmaat behoudt te allen tijde het recht voor om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Spaarplan, dan wel het Spaarplan zelf eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen, mogelijk met terugwerkende kracht.

 2. Bouwmaat maakt de wijzingen bekend via www.bouwmaat.nl.

 3. In het geval de Deelnemer de Bouwmaatpas na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, aanvaardt hij daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan.

 1. Indien de Deelnemer de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan niet aanvaardt, dient hij zijn deelname aan het Spaarplan schriftelijk op te zeggen door middel van het formulier 'afstandsverklaring', verkrijgbaar via de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaatvestiging. Zijn deelname aan het Spaarplan eindigt dan op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan, tenzij de Deelnemer een eerdere datum wenst. De Deelnemer kan tot die datum Spaarpunten sparen en verzilveren.

 2. Op de datum van inwerkintreding van de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden Spaarplan.

 

Artikel 19 - Beëindigen deelname aan Spaarplan

 1. Zowel Bouwmaat als de Deelnemer kan op elk gewenst moment de deelname aan het Spaarplan opzeggen.

 2. Opzegging geschiedt schriftelijk met een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maanden. Deelnemer kan gedurende de opzegtermijn de Spaarpunten nog verzilveren. Na deze termijn vervallen de Spaarpunten. Indien de Deelnemer op wil zeggen, dan dient hij daar het formulier 'afstandsverklaring', verkrijgbaar via de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaatvestiging, voor te gebruiken.

 3. Bouwmaat is bevoegd de deelname van de Deelnemer aan het Spaarplan per direct op te zeggen, zonder de Deelnemer vooraf te informeren en zonder dat Bouwmaat de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd is, in het geval dat:

 1. De Deelnemer bedrog pleegt jegens Bouwmaat of misbruik maakt van het Spaarplan en/of van de Bouwmaatpas;

 2. De Deelnemer frauduleus handelt, dan wel Bouwmaat daar een vermoeden van heeft;

 3. De Deelnemer de Cadeaus verkregen door gebruikmaking van het Spaarplan, doorverkoopt voor commerciële doeleinden;

 4. De Deelnemer onjuiste of niet volledige informatie aan Bouwmaat verstrekt;

 5. De Deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Spaarplan;

 6. De Deelnemer schade veroorzaakt aan Bouwmaat en/of haar vestigingen en/of haar en/of andere deelnemers;

 7. De Deelnemer een betalingsachterstand heeft, in staat van faillissement verkeerd of aan hem surseance van betaling wordt verleend;

 8. Wet- en regelgeving Bouwmaat verbiedt transacties/betalingen ten aanzien van de Deelnemer uit te voeren, zoals regels ter voorkoming van financiering van terrorisme, witwassen en fraude.

 

De Deelnemer kan de door hem gespaarde Spaarpunten na directe opzegging niet meer verzilveren, deze komen automatisch te vervallen. Bouwmaat is in de hiervoor genoemde gevallen tevens bevoegd over te gaan tot blijvende uitsluiting van de Deelnemer aan het Spaarplan.

 

Artikel 20 - Controle

 1. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het account van de Deelnemer op enig moment en zonder de Deelnemer hiervan in kennis te stellen te controleren om de naleving van de Algemene Voorwaarden Spaarprogramma en/ of de andere toepasselijke voorwaarden door de Deelnemer te garanderen.

 2. Indien Bouwmaat bij een hiervoor genoemde controle tegenstrijdigheden of overtredingen opmerkt in de verwerking en/of het gebruik van de Spaarpunten dan kan het recht van de Deelnemer om de Spaarpunten in te wisselen, worden opgeschort totdat de tegenstrijdigheden of de overtredingen naar tevredenheid van Bouwmaat zijn opgelost.

 

Artikel 21 - Stopzetten Spaarplan

 1. Bouwmaat behoudt zich het recht voor het Spaarplan op elk door haar gewenst moment geheel stop te zetten, zonder dat zij daar de Deelnemer vooraf over dient te informeren.
   
 2. Na aankondiging en stopzetting van het Spaarplan (16 september 2019) kan de Deelnemer nog gedurende 3,5 (zegge: drie en een halve) maanden Spaarpunten sparen en verzilveren.
   
 3. De Deelnemer kan spaarzegels en spaarkaarten van het Oude Spaarplan verzilveren voor Spaarpunten tot en met 31 december 2019 bij een Bouwmaatvestiging.
   
 4. De Deelnemer kan Bouwmaat cadeaubonnen van het Oude Spaarplan tot en met 31 december 2019 activeren op www.bouwmaatcadeaubon.nl.
   
 5. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om spaarzegels, spaarkaarten of Bouwmaat cadeaubonnen van het Oude Spaarplan te weigeren, indien zij vermoedt dat deze niet rechtmatig door de Deelnemer zijn verkregen of Bouwmaat aanwijzingen heeft voor fraude.

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 23 - Geschillen

 1. Klachten met betrekking tot (de uitvoering van) het Spaarplan dienen door de Deelnemer binnen bekwame tijd aan Bouwmaat te worden voorgelegd.

 2. Indien Partijen onderling niet tot een oplossing komen, dan moet het geschil uiterlijk 2 maanden na de datum waarop de Deelnemer de klacht bij Bouwmaat indiende bij de Bouwmaat Klantenservice aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen en (fiscale) verantwoordelijkheden die op hem rusten naar aanleiding van zijn deelname aan het Spaarplan.

 2. De administratie van Bouwmaat is doorslaggevend in het geval onduidelijkheid of onenigheid bestaat over het spaarsaldo van de Deelnemer en de totstandkoming daarvan.

Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het Spaarplan over te dragen aan een derde. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden Spaarplan geeft de Deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor.