Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hier vind je onze belangrijkste juridische documenten op een rij. In deze voorwaarden staat wat je van ons kan verwachten (rechten en plichten) en wij van jou. Iedereen die een Bouwmaat-pas aanvraagt, is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Lees hieronder de algemene voorwaarden nog eens na.

De algemene voorwaarden per 01-01-2022:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (download)

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (download)

Allgemeine Verkaufs- und Lieferingsbedingungen (download)

Terms and conditions of sale and delivery (download)

Spaarplan algemene voorwaarden 01092019 (download)


ALGEMENE VOORWAARDEN SPAARPLAN BOUWMAAT

Artikel 1 - Definities

 1. Algemene Voorwaarden Spaarplan = de onderhavige algemene voorwaarden;

 2. Bouwmaat = Bouwmaat Nederland B.V., KvK-nr. 31038476, Nijverheidsweg 17
  3751 LP te Bunschoten, 033-2992800;

 3. Bouwmaatartikel = een artikel dat in een Bouwmaatvestiging of de webshop van Bouwmaat wordt aangeschaft;

 4. Bouwmaatpas = de kaart die Bouwmaat uitgeeft aan de Deelnemer, welke hij nodig heeft voor zijn deelname aan het Spaarplan;

 5. Cadeau = een artikel dat de Deelnemer heeft geselecteerd en besteld in de Cadeaushop tegen verzilvering van Spaarpunten;

 6. Cadeaushop = het platform waarop de Deelnemer een Cadeau kan selecteren en bestellen tegen verzilvering van het aantal daar vermelde Spaarpunten. Bouwmaat kan hiervoor gebruik maken van de diensten van een derde die het platform beheert en de Cadeaus levert;

 7. Deelnemer = een contactpersoon van een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, welke contactpersoon een geldige Bouwmaatpas heeft;

 8. Herroepingsrecht = de wettelijke mogelijkheid van de Deelnemer om het Cadeau dat hij heeft geselecteerd en besteld in de Cadeaushop na ontvangst te retourneren;

 9. Oude Spaarplan = het sparen van zegels bij Bouwmaat vóór 15 september 2019;

 10. Partijen = Bouwmaat en de Deelnemer tezamen;

 11. Spaarplan = het door Bouwmaat gevoerde spaarprogramma vanaf 16 september 2019;

 12. Spaarpunten = de punten die door de Deelnemer worden gespaard op basis van zijn aankoop/aankopen bij Bouwmaat gedurende de looptijd van het Spaarplan.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Spaarplan zijn van toepassing op de tussen Bouwmaat en de Deelnemer bestaande rechtsverhouding die ziet op het verkrijgen en het inwisselen van Spaarpunten gedurende het Spaarplan en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Artikel 3 - Spaarplan

 1. Iedere contactpersoon van een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en welke contactpersoon in het bezit is van een geldige Bouwmaatpas is Deelnemer aan het Spaarplan.

 2. Een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van een bedrijf kan beslissen dat het bedrijf niet meer wenst deel te nemen aan het Spaarplan. Deze beslissing geldt dan voor alle Deelnemers van dat bedrijf. Een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van een bedrijf kan tevens beslissen dat slechts met zijn Bouwmaatpas (indien aan meerdere contactpersonen van dit bedrijf Bouwmaatpassen zijn uitgegeven) Spaarpunten kunnen worden verzilverd. In beide gevallen dient een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van het betreffende bedrijf naar een Bouwmaatvestiging te gaan met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en zijn legitimatie. Deze persoon dient een formulier te ondertekenen. Het betreffende bedrijf stemt er met de ondertekening van dat formulier mee in dat Bouwmaat dit als bewijs bij Bouwmaat Nederland B.V. en in de bezochte vestiging mag documenteren.

 1. De Spaarpunten zijn persoonlijk. De Spaarpunten zijn niet overdraagbaar aan derden, zoals andere bedrijven. Bij een herstart van een nieuw bedrijf of een omzetting van het bedrijf naar een andere bedrijfsvorm kunnen evenmin de Spaarpunten overgezet worden naar dit nieuwe bedrijf of de nieuwe bedrijfsvorm. Indien het bedrijf wel tot overdracht overgaat, is hij samen met de verkrijger van de Spaarpunten hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en de proceskosten die Bouwmaat ten gevolge daarvan lijdt.

 2. Slechts indien een bedrijf heeft aangegeven dat alleen met de Bouwmaatpas van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon Spaarpunten kunnen worden verzilverd, kunnen de Spaarpunten van meerdere Deelnemers worden opgeteld om tezamen deze Spaarpunten ten behoeve van Bouwmaatartikel(en) of Cadeau(s) in te wisselen. De Spaarpunten van meerdere bedrijven (samengestelde bedrijven) met één eigenaar worden niet bij elkaar opgeteld en kunnen niet tezamen worden besteed aan één Bouwmaatartikel of Cadeau.

 3. De Deelnemer dient de Spaarpunten te sparen en te gebruiken overeenkomstig de voorschriften die in deze Algemene Voorwaarden Spaarplan worden gegeven.

Artikel 4 - Deelname

 1. Medewerkers van Bouwmaat zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarplan.

 2. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om deelname van bedrijven aan het Spaarplan te weigeren, indien het betreffende bedrijf niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het Spaarplan, zoals genoemd onder 'Het Spaarplan';

Artikel 5 - Toekenning van Spaarpunten

 1. Per €1,- (zegge: één euro) die de Deelnemer in een Bouwmaatvestiging of de webshop van Bouwmaat besteedt, spaart de Deelnemer 1 (zegge: één) Spaarpunt. Bouwmaat kent geen Spaarpunten toe over de door deelnemer betaalde btw en verkregen korting. Spaarpunten worden berekend over hele euro's. Zo worden bij besteding van €76,60 aan de Deelnemer 76 Spaarpunten toegekend.

 2. Bij een vermoeden van frauduleus handelen worden geen Spaarpunten toegekend.

 3. Spaarpunten worden enkel toegekend indien de aankoop betaald is.

 4. Er worden geen Spaarpunten toegekend over bestede euro's ten aanzien van: borg, pallets, emballage, administratie, eigen gebruik en loyaliteit.

 5. Bouwmaat kan aan de Deelnemer extra Spaarpunten toekennen in geval van door haar aangewezen specifieke acties. Voor deze acties gelden specifieke actievoorwaarden die Bouwmaat per actie zal vaststellen en mededelen.

 6. Spaarpunten worden automatisch bijgeschreven op het spaarsaldo van de Deelnemer.

 7. In het geval dat de Deelnemer een aankoop retourneert waarover hij eerder Spaarpunten heeft ontvangen, heeft Bouwmaat het recht die ontvangen Spaarpunten terug te boeken van de Bouwmaatpas van de Deelnemer.

 8. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om te allen tijde bewijsstukken voor de gespaarde Spaarpunten op te eisen bij de Deelnemer.

 9. Bouwmaat is gerechtigd de Bouwmaatpas van de Deelnemer te debiteren indien hij ten onrechte Spaarpunten heeft verkregen.

Artikel 6 - Spaarpunten verzilveren

 1. De Deelnemer kan enkel zelf, onder vermelding van zijn Bouwmaatpasnummer de Spaarpunten verzilveren voor korting op een Bouwmaatartikel of voor een Cadeau.

 2. De Deelnemer dient een Bouwmaataccount aan te maken op www.bouwmaat.nl/inloggen-of-registreren om Spaarpunten te kunnen verzilveren in de webshop en cadeaushop. Voor aankopen in de vestiging is geen Bouwmaataccount nodig om te kunnen verzilveren.

 3. Indien blijkt dat er bij de aankoop dan wel de bestelling te weinig Spaarpunten zijn afgeboekt van de Bouwmaatpas van de Deelnemer, is Bouwmaat bevoegd deze extra Spaarpunten alsnog af te boeken.

 4. Bij het verzilveren van de Spaarpunten worden automatisch de Spaarpunten met de eerstvolgende vervaldatum als eerste afgeboekt.

 5. De Spaarpunten zijn in geen geval in te wisselen tegen geld, evenmin kunnen de Spaarpunten gebruikt worden om vorderingen van Bouwmaat op de Deelnemer anders dan uit aankoop van een Bouwmaatartikel, te voldoen.

 6. De Deelnemer kan Bouwmaat niet tot het leveren van een geselecteerd Cadeau uit de Cadeaushop houden, indien dit Cadeau niet meer leverbaar blijkt te zijn.

 7. De Deelnemer hoeft bij verzilvering van zijn Spaarpunten niet alle, op dat moment door hem gespaarde Spaarpunten te gebruiken.

 8. Indien een Deelnemer langere tijd een negatief puntensaldo heeft, dan kan door Bouwmaat besloten worden om een factuur te sturen voor deze punten of worden deze van het saldo van een collega van het bedrijf afgetrokken.

Artikel 7 - Verval Spaarpunten

 1. De Spaarpunten vervallen op de dag volgend op de dag dat deze 36 (zegge: zesendertig) kalendermaanden op de Bouwmaatpas staan bijgeschreven.

 2. Bouwmaat stelt als voorwaarde voor het Spaarplan dat de Deelnemer ieder jaar iets bij Bouwmaat afneemt. Wanneer blijkt dat de Deelnemer 365 (zegge: driehonderdvijfenzestig) kalenderdagen niets bij Bouwmaat heeft afgenomen, vervallen alle Spaarpunten die op deze dag op de Bouwmaatpas staan.

 3. In het geval een Bouwmaatpas wordt geblokkeerd, dan gaan de Spaarpunten (op deze pas) automatisch over naar (de Bouwmaatpas van) de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van het betreffende bedrijf.

 4. In het geval de Bouwmaatpas van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon wordt geblokkeerd, kan niemand binnen het betreffende bedrijf meer Spaarpunten sparen en/of verzilveren.

Artikel 8 - Spaarpunten verzilveren als korting op Bouwmaatartikelen

 1. De Deelnemer dient minimaal 3.000 (zegge: drieduizend) Spaarpunten te hebben gespaard alvorens hij deze kan verzilveren. 3.000 (zegge: drieduizend) Spaarpunten betekent €30,- (zegge: dertig euro) shoptegoed in een Bouwmaatvestiging of in de webshop van Bouwmaat, 4.000 (zegge: vierduizend) Spaarpunten betekent €40,- (zegge: veertig euro) shoptegoed in een Bouwmaatvestiging of in de webshop van Bouwmaat etc.

 2. Indien de Deelnemer een Bouwmaatartikel met Spaarpunten koopt, dan worden de Spaarpunten als korting van het aankoopbedrag afgetrokken.

 3. De Deelnemer ontvangt Spaarpunten over het aankoopbedrag exclusief BTW. Het inwisselen van de Spaarpunten voor een Bouwmaatartikel kan ook over de BTW.

 4. In het geval de Deelnemer het (gedeeltelijk) met Spaarpunten aangekochte Bouwmaatartikel retourneert, ontvangt de Deelnemer de Spaarpunten direct retour, evenals het betaalde restbedrag.

Artikel 9 - Spaarpunten verzilveren voor een Cadeau

 1. De Deelnemer kan Cadeaus bestellen door op de website van Bouwmaat in te loggen op 'mijn Bouwmaat' en van hieruit door te linken naar de Cadeaushop.

 2. Na het selecteren en bestellen van een Cadeau worden de benodigde Spaarpunten automatisch van het spaarsaldo van de Deelnemer afgeschreven.

 1. Het Spaarpuntensaldo van de Deelnemer dient toereikend te zijn voor het geselecteerde Cadeau. Bijbetaling bij een Cadeau, indien de Deelnemer te weinig Spaarpunten heeft voor het geselecteerde Cadeau, is niet mogelijk. Het minimale aantal benodigde Spaarpunten bedraagt 3.000. Twee of meer Cadeaus bestellen die samen meer dan 3.000 Spaarpunten kosten is ook mogelijk.

 2. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het aanbod in de Cadeaushop op ieder moment te wijzigen, evenals het recht om het vereiste aantal in te wisselen Spaarpunten voor een Cadeau te wijzigen.

 3. De Deelnemer kan uitsluitend een Cadeau kiezen uit het assortiment dat op het moment van de bestelling in de Cadeaushop staat. Artikelen die uit het cadeauassortiment zijn gehaald, kunnen niet meer besteld worden.

 4. De Deelnemer heeft geen mogelijkheid tot aanpassing of annulering van de bestelling nadat deze is geplaatst.

Artikel 10 - Levering van het Cadeau

 1. De bestelling wordt binnen drie werkdagen gratis geleverd op het adres, zoals dat door de Deelnemer is ingegeven bij de besteling. Bestellingen worden enkel geleverd op adressen in Nederland.

 2. De aangegeven leveringstermijn is indicatief. De Deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

 3. In het geval de Deelnemer tegelijkertijd verschillende Cadeaus bestelt, is het mogelijk dat deze afzonderlijk worden geleverd.

 4. Indien het Cadeau niet binnen de gestelde leveringstermijn kan worden geleverd, ontvangt de Deelnemer hierover na een week bericht via een brief of e-mail. De Deelnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling te wijzigen of te annuleren. Bij annulering worden de door de Deelnemer verzilverde Spaarpunten teruggeboekt naar het spaarsaldo van de Deelnemer.

 5. Na het plaatsen van een bestelling is het niet mogelijk het ingegeven adres te wijzigen.

 6. Indien het Cadeau bij aflevering aan de Deelnemer beschadigd blijkt te zijn, kan de Deelnemer het beschadigde Cadeau op kosten van Bouwmaat retourneren. De Deelnemer zal vervolgens een nieuw Cadeau ontvangen. De Deelnemer dient zich hierbij te houden aan hetgeen is opgemerkt in artikel 'Controle bestelling door de Deelnemer'.

 7. Indien bij aflevering aan de Deelnemer blijkt dat een ander Cadeau is geleverd dan is besteld, kan de Deelnemer het onjuist geleverde Cadeau op kosten van Bouwmaat retourneren. De Deelnemer zal vervolgens een juist Cadeau ontvangen. De Deelnemer dient zich hierbij te houden aan hetgeen is opgemerkt in artikel 'Controle bestelling door de Deelnemer'.

Artikel 11 - Herroepingsrecht

 1. De Deelnemer die zijn Spaarpunten (gedeeltelijk) heeft verzilverd voor een Cadeau uit de Cadeaushop heeft ten aanzien daarvan een herroepingsrecht. De Deelnemer kan uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau een beroep op het herroepingsrecht doen.

 2. In twee gevallen heeft de Deelnemer aan deze termijn voldaan:

 1. De Deelnemer mag uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau, op eigen kosten retourneren. Bij de retourzending dient een pakbon en een verklaring voor de gebruikmaking van het herroepingsrecht, gevoegd te worden. Deze verklaring (het 'herroepingsformulier') is te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl en vermeld het adres waar het Cadeau naar toe kan worden gestuurd.

 2. De Deelnemer mag uiterlijk op de veertiende dag vanaf de dag van ontvangst van het Cadeau, het herroepingsformulier via een e-mail sturen aan het op het herroepingsformulier aangegeven e-mailadres. Nadat de Deelnemer een ontvangstbevestiging van de herroeping heeft verkregen, dient hij het Cadeau, vergezeld van de pakbon, zo snel mogelijk op eigen kosten retour te zenden naar het op het herroepingsformulier vermelde adres.

  1. De Deelnemer retourneert het Cadeau met alle geleverde toebehoren, zover mogelijk in originele staat en verpakking en conform de instructies van Bouwmaat.

  2. Bij herroeping van een Cadeau, worden de Spaarpunten die ten behoeve van het geretourneerde Cadeau zijn verzilverd, automatisch toegevoegd aan het spaarsaldo van de Deelnemer. Deze terugboeking vindt plaats nadat het geretourneerde Cadeau daadwerkelijk is ontvangen. Eventuele door de Deelnemer betaalde reserveringskosten, belastingen, toeslagen en/of heffingen blijven voor rekening van de Deelnemer.

  3. De Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Bouwmaat lijdt ten gevolge van de waardevermindering die is opgetreden bij het geretourneerde Cadeau door het gebruik van het Cadeau dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de (juiste) werking van het Cadeau vast te stellen.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bouwmaat sluit de volgende Cadeaus uit van het herroepingsrecht:

 1. Entreekaarten, (e-)giftcards en (e-)vouchers;

 2. Cadeaus met een beperkte houdbaarheidsdatum;

  1. In sommige gevallen kan de Deelnemer Cadeaus enkel retourneren als de verzegeling van de verpakking niet is verbroken. Wanneer hiervan sprake is, zal duidelijk in de omschrijving van het artikel zijn vermeld.

Artikel 13 - Controle bestelling door de Deelnemer

 1. De Deelnemer dient bij in ontvangstneming van de door hem geselecteerde Cadeaus, deze te controleren op gebreken, juiste aantallen en soort. In het geval de Deelnemer na in ontvangstneming enig defect of enige schade constateert, dient hij binnen 14 (zegge: veertien) dagen na in ontvangstneming Bouwmaat hierover schriftelijk te informeren. De Deelnemer dient binnen deze termijn eveneens het Cadeau waarin het gebrek of waaraan de schade optreedt in de originele verpakking en in oorspronkelijke staat te retourneren door middel van het contactformulier te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl onder vermelding van het klantnummer en met toezending van een kopie van de pakbon.

 2. Wanneer de Deelnemer niet overgaat tot het hiervoor genoemde wordt hij geacht de door hem geselecteerde Cadeaus in goede staat, aantallen en soort te hebben aanvaard.

 3. De Deelnemer kan Bouwmaat niet aanspreken voor gebreken of schade die voor de Deelnemer bij in ontvangstneming van het Cadeau kenbaar was of had moeten zijn, maar de Deelnemer niet is overgegaan tot het hiervoor genoemde.

Artikel 14- Garantie op het Cadeau

 1. Op de Cadeaus uit de Cadeaushop heeft de Deelnemer het wettelijke garantierecht (conformiteit). Daarnaast kan de Deelnemer op sommige Cadeaus fabrieksgarantie hebben. Deze garantietermijn verschilt per merk/leverancier.

 2. De verzenddatum van het initiële Cadeau geldt als ingangsdatum van de garantieperiode.

 3. De Deelnemer dient schriftelijk een beroep op zijn garantierecht te doen door middel van het contactformulier te vinden op cadeaushop.bouwmaat.nl onder vermelding van het klantnummer en met toezending van een kopie van de pakbon.

 4. De Deelnemer is verplicht het Cadeau ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan, te retourneren op het op het contactformulier vermelde adres De kosten voor het retourneren komen voor rekening van Bouwmaat.

 5. De Deelnemer kan zich enkel beroepen op een garantierecht, indien hij geen wijzigingen aan of in het Cadeau heeft verricht zonder toestemming van Bouwmaat.

 6. De Deelnemer kan zich enkel beroepen op een garantierecht, indien hij ten aanzien van het Cadeau niet onachtzaam of opzettelijk onjuist heeft gehandeld, dan wel nalatig is geweest in het onderhoud.

 7. Bouwmaat bepaalt in overleg met de oorspronkelijke leverancier of het Cadeau gerepareerd of vervangen wordt. Indien beide niet mogelijk is, worden de ten behoeve van dit Cadeau verzilverde Spaarpunten automatisch aan het spaarsaldo van de Deelnemer toegevoegd.

Artikel 15 - Ten onrechte niet ontvangen Spaarpunten

In het geval dat Bouwmaat de Deelnemer ten onrechte de mogelijkheid tot het sparen van Spaarpunten heeft onthouden, heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid de verstrekking van de ten onrechte ontzegde Spaarpunten. In het geval dat een bovenvermelde onthouding zich voordoet, blijft de aansprakelijkheid van Bouwmaat beperkt tot de uitbetaling van de waarde van de ten onrechte ontzegde Spaarpunten in Spaarpunten. Hiervoor kan de Deelnemer zich wenden tot de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaat vestiging.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Indien de Deelnemer schade lijdt, is Bouwmaat daarvoor niet aansprakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld (let wel: deze opsomming is niet limitatief) voor schade als gevolg van:

 1. Onjuistheden of vertragingen bij de berekening, de toekenning en de verzilvering van de Spaarpunten. De Deelnemer dient zelf te controleren of de Spaarpunten juist worden toegevoegd aan en worden afgeboekt van zijn het spaarsaldo. Hierbij dient de Deelnemer rekening te houden met de mogelijkheid dat er enige tijd tussen een aankoop met toekenning van Spaarpunten, dan wel een verzilvering van Spaarpunten en de verwerking daarvan ten aanzien van het spaarsaldo van de Deelnemer kan zitten.

 2. (Druk)fouten in prijzen, kosten, Spaarpunten of productinformatie.

 3. Afwijkingen van ondergeschikte aard aan de door de Deelnemer geselecteerde en ontvangen Cadeaus.

 4. Het blokkeren van een Bouwmaatpas.

 5. Het beëindigen van de deelname van de Deelnemer aan het Spaarplan.

  1. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bouwmaat of diens leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17 - Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bouwmaat kan Bouwmaat niet worden toegerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert. De Deelnemer kan Bouwmaat in dat geval niet tot nakoming aanspreken, noch is Bouwmaat aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer ten gevolge van de overmacht lijdt.

 2. Onder overmacht wordt in aanvulling op hetgeen de wet daarover bepaalt in ieder geval verstaan: georganiseerde en ongeorganiseerde stakingen (bij Bouwmaat alsmede haar (toe)leveranciers), brand, extreme weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, gewijzigde overheidsmaatregelen, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere partners of het ontbreken van een vergunning of een storing/defect in de webshop of Cadeaushop.

Artikel 18 - Wijzigingen

 1. Bouwmaat behoudt te allen tijde het recht voor om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden Spaarplan, dan wel het Spaarplan zelf eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen, mogelijk met terugwerkende kracht.

 2. Bouwmaat maakt de wijzingen bekend via www.bouwmaat.nl.

 3. In het geval de Deelnemer de Bouwmaatpas na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, aanvaardt hij daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan.

 1. Indien de Deelnemer de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan niet aanvaardt, dient hij zijn deelname aan het Spaarplan schriftelijk op te zeggen door middel van het formulier 'afstandsverklaring', verkrijgbaar via de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaatvestiging. Zijn deelname aan het Spaarplan eindigt dan op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan, tenzij de Deelnemer een eerdere datum wenst. De Deelnemer kan tot die datum Spaarpunten sparen en verzilveren.

 2. Op de datum van inwerkintreding van de gewijzigde algemene voorwaarden Spaarplan vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden Spaarplan.

Artikel 19 - Beëindigen deelname aan Spaarplan

 1. Zowel Bouwmaat als de Deelnemer kan op elk gewenst moment de deelname aan het Spaarplan opzeggen.

 2. Opzegging geschiedt schriftelijk met een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maanden. Deelnemer kan gedurende de opzegtermijn de Spaarpunten nog verzilveren. Na deze termijn vervallen de Spaarpunten. Indien de Deelnemer op wil zeggen, dan dient hij daar het formulier 'afstandsverklaring', verkrijgbaar via de klantenservice van Bouwmaat of een Bouwmaatvestiging, voor te gebruiken.

 3. Bouwmaat is bevoegd de deelname van de Deelnemer aan het Spaarplan per direct op te zeggen, zonder de Deelnemer vooraf te informeren en zonder dat Bouwmaat de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd is, in het geval dat:

 1. De Deelnemer bedrog pleegt jegens Bouwmaat of misbruik maakt van het Spaarplan en/of van de Bouwmaatpas;

 2. De Deelnemer frauduleus handelt, dan wel Bouwmaat daar een vermoeden van heeft;

 3. De Deelnemer de Cadeaus verkregen door gebruikmaking van het Spaarplan, doorverkoopt voor commerciële doeleinden;

 4. De Deelnemer onjuiste of niet volledige informatie aan Bouwmaat verstrekt;

 5. De Deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Spaarplan;

 6. De Deelnemer schade veroorzaakt aan Bouwmaat en/of haar vestigingen en/of haar en/of andere deelnemers;

 7. De Deelnemer een betalingsachterstand heeft, in staat van faillissement verkeerd of aan hem surseance van betaling wordt verleend;

 8. Wet- en regelgeving Bouwmaat verbiedt transacties/betalingen ten aanzien van de Deelnemer uit te voeren, zoals regels ter voorkoming van financiering van terrorisme, witwassen en fraude.

De Deelnemer kan de door hem gespaarde Spaarpunten na directe opzegging niet meer verzilveren, deze komen automatisch te vervallen. Bouwmaat is in de hiervoor genoemde gevallen tevens bevoegd over te gaan tot blijvende uitsluiting van de Deelnemer aan het Spaarplan.

Artikel 20 - Controle

 1. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het account van de Deelnemer op enig moment en zonder de Deelnemer hiervan in kennis te stellen te controleren om de naleving van de Algemene Voorwaarden Spaarprogramma en/ of de andere toepasselijke voorwaarden door de Deelnemer te garanderen.

 2. Indien Bouwmaat bij een hiervoor genoemde controle tegenstrijdigheden of overtredingen opmerkt in de verwerking en/of het gebruik van de Spaarpunten dan kan het recht van de Deelnemer om de Spaarpunten in te wisselen, worden opgeschort totdat de tegenstrijdigheden of de overtredingen naar tevredenheid van Bouwmaat zijn opgelost.

Artikel 21 - Stopzetten Spaarplan

 1. Bouwmaat behoudt zich het recht voor het Spaarplan op elk door haar gewenst moment geheel stop te zetten, zonder dat zij daar de Deelnemer vooraf over dient te informeren.
 2. Na aankondiging en stopzetting van het Spaarplan (16 september 2019) kan de Deelnemer nog gedurende 3,5 (zegge: drie en een halve) maanden Spaarpunten sparen en verzilveren.
 3. De Deelnemer kan spaarzegels en spaarkaarten van het Oude Spaarplan verzilveren voor Spaarpunten tot en met 31 december 2019 bij een Bouwmaatvestiging.
 4. De Deelnemer kan Bouwmaat cadeaubonnen van het Oude Spaarplan tot en met 31 december 2019 activeren op www.bouwmaatcadeaubon.nl.
 5. Bouwmaat behoudt zich het recht voor om spaarzegels, spaarkaarten of Bouwmaat cadeaubonnen van het Oude Spaarplan te weigeren, indien zij vermoedt dat deze niet rechtmatig door de Deelnemer zijn verkregen of Bouwmaat aanwijzingen heeft voor fraude.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 - Geschillen

 1. Klachten met betrekking tot (de uitvoering van) het Spaarplan dienen door de Deelnemer binnen bekwame tijd aan Bouwmaat te worden voorgelegd.

 2. Indien Partijen onderling niet tot een oplossing komen, dan moet het geschil uiterlijk 2 maanden na de datum waarop de Deelnemer de klacht bij Bouwmaat indiende bij de Bouwmaat Klantenservice aanhangig worden gemaakt.

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen en (fiscale) verantwoordelijkheden die op hem rusten naar aanleiding van zijn deelname aan het Spaarplan.

 2. De administratie van Bouwmaat is doorslaggevend in het geval onduidelijkheid of onenigheid bestaat over het spaarsaldo van de Deelnemer en de totstandkoming daarvan.

Bouwmaat behoudt zich het recht voor om het Spaarplan over te dragen aan een derde. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden Spaarplan geeft de Deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor.